အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈ က႑ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာညီမွ်မႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CSOs)ေတြ႔ဆံုပြဲ က်င္းပျပဳလုပ္

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ CSOမ်ား အခ်င္းခ်င္း ေတြ႕ဆံုမိတ္ဆက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား မွ်ေဝႏိုင္ရန္ႏွင့္ ပုိမိုခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏို္င္ရန္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မႈက႑ႏွင့္ က်ား/မ ေရးရာညီမွ်မႈ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲ ႏွင့္ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား(CSOs)ေတြ႔ဆံုပြဲကို ဖားအံၿမိဳ႕၊ Gabbana Hotel ၌ က်င္းပျပဳလုပ္သြားပါသည္။

ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔မွ၂၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသည့္ ယင္းအလုပ္႐ံု ေဆြးေႏြးပြဲကို ဖားအံအေျခစုိက္ လြတ္လပ္၍ မွ်တေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကြန္ရက္ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ECCSO စီီမံကိန္း၏ ေထာက္ပံ့ကူညီေပးမႈျဖင့္ က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းတြင္  အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးကိစၥမ်ားျဖစ္သည့္ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ အပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပိုမိုပါလာႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ အေရးတႀကီးသိသင့္သည့္ အရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

ယေန႔ေဆြးေႏြးပြဲအား ကရင္ျပည္နယ္ရွိ CSO အဖြဲ႔ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္မွ အဖြဲ႔ဝင္ ၅၀ ဦးေက်ာ္ တက္ေရာက္ေနၿပီး ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားပါတက္ေရာက္ခဲ့ကာ ပထမရက္မွ ေဆြးေႏြး ခ်က္ရလဒ္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပၾကခဲ့ၾကပါသည္။