ဖန္တီးအိမ္ ရံုးအတြင္း ခရစ္စမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အစီအစဥ္မ်ား က်င္းပျပဳလုပ

၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ခရစ္စမတ္ႏွင့္ ႏွစ္သစ္ကူး ရံုးတြင္း ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ အစီအစဥ္အျဖစ္ ယေန႔ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ဖန္တီးအိမ္ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အစီအစဥ္ အတြင္း ဖန္တီးအိမ္ ရံုးမိသားစု၀င္မ်ား အခ်င္းခ်င္း လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား လဲလွယ္ျခင္း၊ ရံုးမွ ၀န္ထမ္းမ်ားအား ႏွစ္သစ္ကူး လက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း၊ ခရစ္စမတ္ သီခ်င္းမ်ား ဖြင့္လွစ္နားဆင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။