က်ား/မေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးမႈ အစီအစဥ္ျပဳလုပ္။

မြန္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ က်ား/မေရးရာ အေျချပဳ အၾကမ္းဖက္မႈ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ သက္ငယ္မႈဒိန္းမႈအတြက္ ပညာေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ Case မ်ား အကူအညီေပးသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကိုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲကို ျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး၊ လႊတ္ေတာ္ေရးရာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ လူမႈ၀န္ထမ္း၊ က်န္းမာေရး၊ အလုပ္သမား၊ ပညာေရး၊ တရားေရး၊ ဥပေဒေရး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၊ မီးသတ္၊ ေဒသခံ NGO မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤအစီအစဥ္ကို ဖန္တီးအိမ္၊ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕မ်ား ကြန္ယက္(ျမန္မာ)၊ VSO၊ NGOGG ႏွင့္ ေမတၱာဆံုဆည္းတို႔မွ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။