လႈိင္သာယာ လူငယ္ကြန္ယက္ႏွင့္ Strategic & Operational Planning Follow-Up Workshop ျပဳလုပ္။

လႈိင္သာယာ လူငယ္ကြန္ယက္ အဖြဲ႕၀င္မ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္၍ ေရးဆြဲအတည္ျပဳေသာ ကြန္ယက္၏ ရည္ရြက္ခ်က္၊ ပန္းတိုင္၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ႏွင့္ ကြန္ယက္၏ မဟာဗ်ဴဟာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ ရလဒ္မ်ားေပၚထြက္လာေစရန္အတြက္ ယခုအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔ႏွင့္ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ KB Community Center တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး လႈိင္သာယာလူငယ္ကြန္ယက္မွ ကြန္ယက္အဖြဲ႕၀င္ အမ်ဳိးသား၊ အမ်ဳိးသမီး ၂၀ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

ဤအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသည္ Actionaid Myanmar, CBI ႏွင့္ ဖန္တီးအိမ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ေသာ “ဓူ၀ံ” စီမံကိန္း၏ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။